İş saatı: 9:00-18:00

Səbət

Gizlilik siyasəti

Şəxsi məlumatların işlənməsi siyasəti

1. Ümumi Təminatlar

Bu şəxsi məlumatların işlənməsi siyasəti "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunun (bundan sonra - "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanun) tələblərinə uyğun tərtib edilir və Fratelli.az  (bundan sonra - Operator) tərəfindən götürülmüş şəxsi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün şəxsi məlumatların və tədbirlərin işlənilməsi prosedurunu müəyyən edir.

1.1. Operator öz şəxsi məlumatlarını, o cümlədən şəxsi məlumatların, şəxsi və ailə sirlərinin qorunması hüquqlarını işə salarkən şəxsin və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi üzrə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün özünün ən vacib məqsədini və şərtini müəyyən edir.

1.2. Şəxsi məlumatların işlənilməsi ilə bağlı Operatorun bu siyasəti (bundan sonra - Siyasət) Https://fratelli.az saytı ziyarətçiləri haqqında Operatorun ala biləcəyi bütün məlumatlara aiddir.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar

2.1. Şəxsi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı – kompüter texnikası vasitəsi ilə şəxsi məlumatların işlənməsi.

2.2. Şəxsi məlumatların bloklanması - şəxsi məlumatların işlənilməsinin müvəqqəti dayandırılması (şəxsi məlumatların aydınlaşdırılması üçün prosesin zəruri olduğu hallar istisna olmaqla).

2.3. Veb-sayt - qrafik və informasiya materialları dəsti, eləcə də onların şəbəkədəki ünvanı https://fratelli.az internetdə mövcudluğunu təmin edən kompüter proqramları və məlumat bazaları.

2.4. Şəxsi məlumat informasiya sistemi məlumat bazalarında olan şəxsi məlumatlar dəstidir. İnformasiya texnologiyaları və onların işlənməsini təmin edən texniki vasitələr.

2.5. Şəxsi məlumatların depersonalizasiyası - bu hərəkətlərin nəticəsində şəxsi məlumatların konkret İstifadəçiyə və ya şəxsi məlumatların digər subyektinə sahibliyini əlavə məlumatlardan istifadə etmədən müəyyən etmək qeyri-mümkündür.

2.6. Şəxsi məlumatların işlənməsi - avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə olunmaqla və ya şəxsi məlumatlarla belə vasitələrdən istifadə edilmədən həyata keçirilən hər hansı hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) toplusu, qeydi, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanılması, inzibatçılığı (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, daxil olması), depersonalizasiya, bloklama, silinməsi, şəxsi məlumatların məhv edilməsi.

2.7. Operator - dövlət orqanı, şəhər şurası, hüquqi və ya təbii şəxs, müstəqil və ya birgə olaraq digər şəxslərlə birlikdə şəxsi məlumatların təşkil edilməsi və (və ya) işlənməsi, habelə şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədlərinin müəyyən edilməsi, işləniləcək şəxsi məlumatların tərkibi, şəxsi məlumatlarla yerinə yetirilən hərəkətlər (əməliyyatlar).

2.8. Şəxsi məlumatlar – veb-saytın https://fratelli.az konkret və ya müəyyən edilmiş istifadəçisinə birbaşa və ya dolayı yolla aid olan hər hansı məlumat.

2.9. Şəxsi məlumatların yayılması üçün şəxsi məlumatların subyekti tərəfindən icazə verilən şəxsi məlumatlar - şəxsi məlumatların yayılması üçün icazə verilən şəxsi məlumatların (bundan sonra - paylanma üçün icazə verilmiş şəxsi məlumatlar) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yayılması üçün icazə verilən şəxsi məlumatların işlənilməsinə razılıq verməklə, şəxsi məlumatların qeyri-məhdud sayda şəxsə daxil olması.

2.10. İstifadəçi – veb-saytın istənilən ziyarətçisi https://fratelli.az.

2.11. Şəxsi məlumatların təqdim edilməsi - şəxsi məlumatların müəyyən şəxsə və ya şəxslərin müəyyən dairəsinə açıqlanmasına yönəldilmiş hərəkətlər.

2.12. Şəxsi məlumatların yayılması - şəxsi məlumatların qeyri-müəyyən dövrəyə açıqlanmasına (şəxsi məlumatların ötürülməsinə) və ya qeyri-məhdud sayda şəxsin şəxsi məlumatları ilə tanış olmasına yönəldilmiş hər hansı hərəkətlər, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrində şəxsi məlumatların dərc edilməsi, informasiya və telekommunikasiya şəbəkələrində yerləşdirilməsi və ya şəxsi məlumatlara hər hansı başqa üsulla daxil olma imkanının təmin edilməsi.

2.13. Şəxsi məlumatların sərhədlərarası ötürülməsi - şəxsi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin, xarici dövlətin və ya xarici hüquqi şəxsin səlahiyyətinə ötürülməsi.

2.14. Şəxsi məlumatların məhv edilməsi - şəxsi məlumatların şəxsi məlumatların informasiya sistemində və (və ya) şəxsi məlumatların material daşıyıcılarında olan məlumatların məzmununun daha da bərpasının mümkünsüzlüyü ilə qeyri-bərabər şəkildə məhv edilməsi nəticəsində hər hansı hərəkətlər məhv edilir.

3. Operatorun əsas hüquq və vəzifələri

3.1. Operatorun aşağıdakılara hüququ vardır:

– şəxsi məlumatların etibarlı məlumatları və / və ya şəxsi məlumatları olan sənədlər mövzusundan almaq;

– şəxsi məlumatların işlənməsinə razılıq verilməsi mövzusu tərəfindən geri götürülməsi halında, Operator "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunda nəzərdə tutulmuş əsasların iştirakı ilə şəxsi məlumatların subyektinin razılığı olmadan şəxsi məlumatların emalını davam etdirmək hüququna malikdir;

– "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunla və ya digər federal qanunlarla başqa cür təmin olunmasa, "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunla və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri və kifayət qədər tədbirlərin tərkibini və siyahısını müstəqil müəyyən etmək.

3.2. Operator:

– şəxsi məlumatların mövzusunu, onun xahişi ilə, onun şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı məlumatla təmin etmək;

– şəxsi məlumatların tətbiqi qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada işlənməsini təşkil etmək;

– "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunun tələblərinə uyğun olaraq şəxsi məlumat subyektlərinin və onların qanuni nümayəndələrinin müraciətlərinə və müraciətlərinə cavab vermək;

– belə bir müraciətin alındığı gündən 30 gün müddətində bu orqanın istəyi ilə şəxsi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üçün səlahiyyətli orqana məlumat vermək;

– şəxsi məlumatların işlənməsi ilə bağlı bu Siyasətə məhdudiyyətsiz girişi dərc etmək və ya başqa cür təmin etmək;

– şəxsi məlumatların onlara icazəsiz və ya təsadüfən daxil olmasından, məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanandan, surətindən, verilməsindən, şəxsi məlumatların yayılmasından, habelə şəxsi məlumatlara münasibətdə digər qanuna zidd hərəkətlərdən qorunması üçün hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlər görmək;

– şəxsi məlumatların ötürülməsini (yayılmasını, təmin edilməsini, girişini) dayandırmaq, şəxsi məlumatların işlənilməsini dayandırmaq və "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda məhv etmək;

– "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunla nəzərdə tutulmuş digər öhdəlikləri yerinə yetirmək.

4. Şəxsi məlumat subyektlərinin əsas hüquq və vəzifələri

4.1. Fərdi məlumatların subyektləri aşağıdakılara malik olmaq hüququna malikdirlər:

– federal qanunlar tərəfindən təmin edilmiş hallar istisna olmaqla, onun şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı məlumat almaq. Məlumatlar Operator tərəfindən şəxsi məlumatların mövzusuna əlçatan formada təqdim olunur. Bu cür şəxsi məlumatların açıqlanması üçün qanuni əsaslar olduğu hallar istisna olmaqla, onların üzərində şəxsi məlumatların digər subyektlərinə aid şəxsi məlumatlar olmamalıdır. Məlumatların siyahısı və onun əldə edilməsi qaydası "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunla müəyyən edilir;

– operatordan tələb edir ki, şəxsi məlumatları tam olmayan, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq, qeyri-qanuni əldə edilmiş və ya nəzərdə tutulmuş işlənmə məqsədi üçün zəruri olmayan, habelə onların hüquqlarının müdafiəsi üçün qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilirsə, onları blok etsin və ya məhv etsin;

– bazarda malların, işlərin və xidmətlərin təşkili məqsədilə şəxsi məlumatların işlənməsi zamanı əvvəlcədən razılığın verilməsi şərtini irəli sürür;

– şəxsi məlumatların emalına dair razılığın geri götürülməsi;

– şəxsi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üçün səlahiyyətli orqana və ya məhkəmədə Öz şəxsi məlumatlarının işlənilməsində Operatorun qanunsuz hərəkətlərinə və ya ondan kənarlaşmalara qarşı müraciət etmək;

– qanunla təmin edilmiş digər hüquqlardan istifadə etmək.

4.2. Şəxsi məlumatların subyektləri borcludurlar:

– Operatora özü haqqında etibarlı məlumatlar təqdim etmək;

– Öz şəxsi məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) barədə Operatora məlumat verilməsi.

4.3. Operatora özləri haqqında yalan məlumat, yaxud sonuncunun razılığı olmadan şəxsi məlumatların digər subyekti haqqında məlumat təqdim etmiş şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

5. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını emal edə bilər

5.1. Soyadı, adı, himayədarı.

5.2. elektron poçt ünvanı.

5.3. Telefon Nömrələri.

5.4. Həmçinin, saytda internet statistika xidmətlərindən ("Yandex Metrica" və "Google Analytics" və digərləri) istifadə etməklə ziyarətçilər (o cümlədən kukilər) haqqında qeyri-impersonal məlumatları toplayır və emal edir.

5.5. Yuxarıda göstərilən məlumatlar Siyasətin mətnini daha da aşağı salır və "Şəxsi məlumatlar"ın ümumi konsepsiyası ilə birləşdirilir.

5.6. İrq, milliyyət, siyasi baxış, dini və ya fəlsəfi inanclar, intim həyatla bağlı şəxsi məlumatların xüsusi kateqoriyalarının işlənməsi Operator tərəfindən həyata keçirilir.

5.7. "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunla müəyyən edilmiş xüsusi kateqoriyalardan olan şəxsi məlumatların yayılması üçün icazə verilən şəxsi məlumatların işlənilməsinə, əgər "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunla nəzərdə tutulmuş qadağalar və şərtlər müşahidə olunarsa, yol verilir.

5.8. İstifadəçinin paylanma üçün icazə verilən şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığı onun şəxsi məlumatlarının işlənməsinə digər razılıqlardan ayrı-ayrılıqda verilir. Bununla yanaşı, xüsusilə "Şəxsi məlumatlar haqqında" Qanunla nəzərdə tutulmuş şərtlər də müşahidə edilir. Bu cür razılığın məzmununa dair tələblər şəxsi məlumat subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üçün səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilir.

5.8.1 Paylanma üçün icazə verilən şəxsi məlumatların işlənməsinə razılıq, İstifadəçi birbaşa Operatora təqdim edir.

5.8.2 İstifadəçinin razılığının alındığı gündən üç iş günündən gec olmayaraq, paylanma üçün icazə verilən şəxsi məlumatların qeyri-məhdud sayda şəxsləri tərəfindən işlənilməsinə qadağa və şərtlərin olması barədə məlumatı operator dərc etməyə borcludur.

5.8.3. Fərdi məlumatların yayılması üçün şəxsi məlumatların subyekti tərəfindən icazə verilmiş şəxsi məlumatların ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, daxil olması) şəxsi məlumatların verilməsi subyektinin xahişi ilə istənilən vaxt dayandırılmalıdır. Bu tələbə şəxsi məlumatların mövzusunun soyadı, adı, patronimiki (əgər varsa), əlaqə məlumatları (telefon nömrəsi, elektron poçt ünvanı və ya poçt ünvanı) daxil edilməli, həmçinin şəxsi məlumatların siyahısı, onların işlənməsi dayandırılmalıdır. Bu xahişdə göstərilən şəxsi məlumatlar yalnız onun göndərildiyi Operator tərəfindən emal oluna bilər.

5.8.4. paylanma üçün icazə verilən şəxsi məlumatların işlənməsinə razılıq, Operatorun şəxsi məlumatların işlənilməsi ilə bağlı bu Siyasətin 5.8.3-cü maddəsində göstərilən tələbi aldığı andan sona yetir.

6. Fərdi məlumatların işlənməsi prinsipləri

6.1. Fərdi məlumatların işlənilməsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və ədalətli əsaslarla həyata keçirilir.

6.2. Şəxsi məlumatların işlənilməsi konkret, əvvəlcədən müəyyən edilmiş və qanuni məqsədlərin həyata keçirilməsindən ibarət olan nailiyyətlərlə məhdudlaşmır. Şəxsi məlumatların toplanması məqsədləri ilə uyğun olmayan şəxsi məlumatların işlənməsinə yol verilmir.

6.3. Şəxsi məlumatlar olan məlumat bazalarının birləşdirilməsi üçün icazə verilmir. Bu məlumatların işlənməsi bir-birinə uyğun olmayan məqsədlər üçün həyata keçirilir.

6.4. Yalnız onların işlənməsi məqsədlərinə cavab verən şəxsi məlumatlar emala məruz qalır.

6.5. İşlənmiş şəxsi məlumatların məzmunu və həcmi işlənmənin qeyd olunmuş məqsədlərinə uyğun gəlir. İşlənmiş şəxsi məlumatların onların işlənməsinin qeyd edilmiş məqsədləri ilə əlaqədar reduksiyaya yol verilmir.

6.6. Şəxsi məlumatların işlənilməsi zamanı şəxsi məlumatların düzgünlüyü, onların kifayət qədər olması və zəruri hallarda, şəxsi məlumatların işlənilməsi məqsədləri ilə əlaqədar aidiyyəti təmin edilir. Operator lazımi tədbirləri həyata keçirməli və/və ya onların natamam və ya qeyri-dəqiq məlumatların silinməsi və ya aydınlaşdırılması üçün görülməsini təmin edir.

6.7. Şəxsi məlumatların saxlanılması şəxsi məlumatların mövzusunu müəyyən etməyə imkan verən formada həyata keçirilir. Bu, şəxsi məlumatların işlənilməsi məqsədləri ilə tələb olunandan artıq deyil. Əgər şəxsi məlumatların saxlanılması müddəti federal qanunla, benefisiar və ya zəmanət verən tərəfin olduğu müqavilə ilə müəyyən edilməyibsə, bu müqavilə ilə şəxsi məlumatların saxlanılması mövzusu tərəfdir. İşlənmiş şəxsi məlumatlar, başqa cür federal qanunla təmin edilməmiş bu məqsədlərə nail olmaq üçün işlənmə məqsədlərinə nail olduqda və ya bu məqsədlərə nail olmaq üçün lazım olduqda məhv edilir və ya depersonallaşdırılır.

7. Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri

7.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi məqsədi ilə:

– Elektron poçt göndərişləri vasitəsilə İstifadəçiyə məlumat verilməsi;

– mülki hüquq müqavilələrinin bağlanması, icrası və dayandırılması.

7.2. Həmçinin, Operator İstifadəçiyə yeni məhsul və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər barədə bildirişlər göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi hər zaman Operatora  "Yeni məhsul və xidmətlər və xüsusi təkliflər haqqında bildirişlərdən imtina" [email protected] elektron poçt ünvanına məktub göndərməklə informasiya mesajlarını almaqdan imtina edə bilər.

7.3. İnternet statistika xidmətləri vasitəsilə toplanan İstifadəçilərin qeyri-impersonal məlumatları saytda İstifadəçilərin hərəkətləri haqqında məlumatların toplanması, saytın keyfiyyətinin və onun məzmununun yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur.

8. Fərdi məlumatların işlənməsinin hüquqi əsasları

8.1. Operator tərəfindən şəxsi məlumatların işlənməsinin hüquqi əsasları aşağıdakılardır:

– Operatorla şəxsi məlumatların mövzusu arasında bağlanmış müqavilələr;

– federal qanunlar, şəxsi məlumatların qorunması sahəsində digər normativ hüquqi aktlar;

– İstifadəçilərin öz şəxsi məlumatlarının işlənməsinə, paylanma üçün icazə verilən şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığı.

8.2. Operator İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız saytda yerləşən xüsusi formalar vasitəsilə İstifadəçi tərəfindən müstəqil şəkildə doldurulduqda və / və ya göndərildiyi təqdirdə https://fratelli.az  və ya elektron poçt vasitəsilə Operatora göndərilir. Müvafiq formaları dolduraraq və / və ya öz şəxsi məlumatlarını Operatora göndərərkən İstifadəçi bu Siyasətə razılığını bildirir.

8.3. İstifadəçinin brauzer qurğularında (cookie saxlanması və JavaScript texnologiyasından istifadənin təmin edilməsi) icazə verilirsə, Operator İstifadəçi haqqında qeyri-müəyyən məlumatları emal edir.

8.4. Şəxsi məlumatların subyekti müstəqil olaraq onun şəxsi məlumatlarının təqdim edilməsi barədə qərar qəbul edir və sərbəst şəkildə, öz iradəsi ilə və marağında razılıq verir.

9. Şəxsi məlumatların işlənməsi şərtləri

9.1. Fərdi məlumatların işlənilməsi onun şəxsi məlumatlarının işlənməsinə dair şəxsi məlumatların subyektinin razılığı ilə həyata keçirilir.

9.2. Beynəlxalq müqavilə və ya qanunla nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmaq, operatora qanunla müəyyən edilmiş funksiyaları, səlahiyyətləri və öhdəlikləri həyata keçirmək üçün şəxsi məlumatların işlənilməsi zəruridir.

9.3. Şəxsi məlumatların işlənməsi ədalət mühakiməsinin, məhkəmə aktının icrası üçün, icra işləri üzrə qanunvericiliyə uyğun olaraq icraata cəlb edilən digər orqanın və ya vəzifəli şəxsin aktına görə zəruridir.

9.4. Şəxsi məlumatların işlənilməsi müqavilənin icrası üçün, bu tərəfə ya faydalanan, ya da zəmanət verən tərəfdir. Həmin müqaviləyə əsasən, şəxsi məlumatların mövzusu, habelə şəxsi məlumatların subyektinin təşəbbüsü ilə müqavilənin bağlanması və ya bu müqavilə əsasında şəxsi məlumatların subyektinin benefisiar və ya zəmanətçi olacağı müqavilənin bağlanması üçün zəruridir.

9.5. Şəxsi məlumatların işlənilməsi operatorun və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarının və qanuni maraqlarının həyata keçirilməsi və ya sosial əhəmiyyətli məqsədlərə nail olunması üçün, şəxsi məlumatların subyektinin hüquq və azadlıqlarının pozulmamasına şərait yaradır.

9.6. Şəxsi məlumatlar emal edilir, şəxsi məlumatların subyekti tərəfindən və ya onun xahişi ilə (bundan sonra - açıq şəkildə əldə edilmiş şəxsi məlumatlar) təqdim edilən qeyri-məhdud sayda şəxsə giriş.

9.7. Qanunvericiliyə uyğun olaraq dərc və ya mütləq açıqlamaya məruz qalan şəxsi məlumatlar emal edilir.

10. Şəxsi məlumatların toplanması, saxlanılması, ötürülməsi və digər növ işləmələrin aparılması proseduru

Operator tərəfindən işlənmiş şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi şəxsi məlumatların qorunması sahəsində hazırkı qanunvericiliyin tələblərinə tam riayət edilməsi üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə təmin edilir.

10.1. Operator şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin şəxsi məlumatlarına girişi istisna edən bütün mümkün tədbirləri görür.

10.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları heç vaxt, hər hansı bir şəraitdə, cari qanunvericiliyin icrası ilə bağlı hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslərə ötürülməyəcəkdir və ya əgər şəxsi məlumatların subyekti operatora mülki hüquq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün məlumatların üçüncü tərəfə ötürülməsi barədə razılıq vermişdirsə.

10.3. Şəxsi məlumatlardakı qeyri-dəqiqlik hallarında İstifadəçi onları müstəqil şəkildə yeniləyə bilər, Operatora  "Şəxsi məlumatların yenilənməsi" qeyd [email protected] Operatorun elektron ünvanına bildiriş göndərməklə.

10.4. Şəxsi məlumatların işlənilməsi müddəti, müqavilə və ya cari qanunvericiliklə başqa müddət təmin edilməsə, şəxsi məlumatların toplanıldığı məqsədlərin həyata keçirilməsi ilə müəyyən edilir. İstifadəçi istənilən vaxt operatorun elektron poçt ünvanına  "Şəxsi məlumatların emalına razılığın geri alınması" qeyd [email protected] elektron poçt ünvanına bildiriş göndərməklə şəxsi məlumatların işlənməsinə dair razılığını geri götürə bilər.

10.5. Üçüncü şəxslərin xidmətləri, o cümlədən ödəniş sistemləri, rabitə vasitələri və digər xidmət təminatçıları tərəfindən toplanılmış bütün məlumatlar bu şəxslər (Operatorlar) tərəfindən onların İstifadəçi sazişi və Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq saxlanılır və həyata keçirilir. Şəxsi məlumatların mövzusu və / və ya İstifadəçi bu sənədlərlə vaxtında tanış olmağa borcludur. Operator üçüncü şəxslərin, o cümlədən bu bənddə göstərilən xidmət təminatçılarının hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımır.

10.6. Transfer haqqında şəxsi məlumatların verilməsi (girişin verilməsi istisna olmaqla), habelə paylanma üçün icazə verilən şəxsi məlumatların işlənilməsi və ya işlənməsi şərtləri (əldə edilməsi istisna olmaqla) ilə bağlı şəxsi məlumatların dövlət, ictimai və qanunla müəyyən edilmiş digər ictimai mənafelərdə işlənməsi hallarında təsbit edilmiş qadağalar tətbiq edilmir.

10.7. Şəxsi məlumatların işlənilməsi zamanı Operator şəxsi məlumatların məxfiliyini təmin edir.

10.8. Operator şəxsi məlumatların saxlanılması müddəti federal qanunla müəyyən edilmiş qaydada, faydalanan şəxsin və ya zəmanət verənin tərəf olduğu müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada şəxsi məlumatların saxlanılması müddəti müəyyən edilmiş şəxsi məlumatların işlənilməsi məqsədləri ilə tələb olunandan artıq olmamaqla şəxsi məlumatların mövzusunu müəyyən etməyə imkan verən formada saxlayır.

10.9. Fərdi məlumatların işlənməsinin dayandırılması şərti şəxsi məlumatların işlənilməsi məqsədlərinə nail olmaq, şəxsi məlumatların subyektinin razılığının başa çatması və ya şəxsi məlumatların subyekti tərəfindən razılığın geri götürülməsi, habelə şəxsi məlumatların qeyri-qanuni işlənməsinin aşkar edilməsi ola bilər.

11. Alınmış şəxsi məlumatlarla Operator tərəfindən həyata keçirilən hərəkətlərin siyahısı

11.1. Operator şəxsi məlumatları toplayır, qeyd edir, sistemləşdirir, toplayır, saxlayır, saflaşdırır (yeniləyir, dəyişir), çıxarır, istifadə edir, transfer edir (paylaşdırır, təmin edir, daxil olur), depersonalizasiya edir, bloklaşdırır, silir və şəxsi məlumatları məhv edir.

11.2. Operator şəxsi məlumatların informasiya və telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə alınması və / və ya ötürülməsi ilə və ya alınması olmadan avtomatlaşdırılmış işlənməni həyata keçirir.

12. Şəxsi məlumatların sərhəddən keçirilməsi

12.1. Operator şəxsi məlumatların sərhədlərarası ötürülməsinə başlamazdan əvvəl xarici dövlətin, şəxsi məlumatların ötürülməsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulacaq əraziyə, şəxsi məlumat subyektlərinin hüquqlarının etibarlı müdafiəsini təmin etməyə borcludur.

12.2. Xarici dövlətlərin ərazisində yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən şəxsi məlumatların sərhədlərarası ötürülməsi yalnız onun şəxsi məlumatlarının və / və ya şəxsi məlumatların subyektinin tərəf olduğu müqavilənin transsərhəd köçürülməsinə şəxsi məlumat mövzusunun yazılı razılığı olduqda həyata keçirilə bilər.

13. Şəxsi məlumatların məxfiliyi

Operator və şəxsi məlumatlara çıxış əldə etmiş digər şəxslər üçüncü şəxslərə açıqlamamağa və şəxsi məlumatları federal qanunla başqa cür təmin edilməsə, şəxsi məlumatların subyektinin razılığı olmadan yaymamağa borcludurlar.

14. Son təminatlar

14.1. İstifadəçi elektron poçt [email protected] vasitəsilə Operatora müraciət etməklə öz şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı istənilən dəqiqləşdirmələri əldə edə bilər.

14.2. Bu sənəddə Operator tərəfindən şəxsi məlumatların emalı siyasətində hər hansı dəyişiklik öz əksini tapacaqdır. Bu siyasət yeni versiya ilə əvəz olunana qədər qeyri-müəyyən müddətə qüvvədədir.

14.3. Siyasətin aktual versiyası https://fratelli.az/gizliliksiyaseti internet səhifəsində sərbəst şəkildə təqdim edilir.